Chill Date 電影專場

 

中銀Chill Card客戶可於每月指定嘅星期三搶指定場次電影門票各兩張*。


 

 

立即購票 (門票已火速爆滿)

(2023年5月24日下午2時開始) 

 

仲未有Chill Card? 立即申請

 

*電影/音樂會門票之價格為港幣$0。惟客戶須以中銀Chill Card支付購票平台手續費,手續費為每張門票港幣$10。

成功購買音樂會門票之客戶須於音樂會舉行後3個月內以中銀Chill Card作零售簽賬港幣$3,000或以上。中銀信用卡有權從未達簽賬要求客戶之信用卡賬戶內扣取音樂會門票費用每張港幣$500。

條款及細則

過往Chill Date 娛樂節目